مراکز نگهداری دختران بی سرپرست کوثر و ریحانه الرسول

مراکز نگهداری دختران بی سرپرست کوثر(۱۳ سال به بالا) با ظرفیت ۲۵ نفر و ریحانه الرسول(۶ تا ۱۳سال) با ظرفیت ۱۵ نفر