مراکز نگهداری دختران بی سرپرست کوثر و ریحانه الرسول

مراکز نگهداری دختران بی سرپرست کوثر(13 سال به بالا) با ظرفیت 25 نفر و ریحانه الرسول(6 تا 13سال) با ظرفیت 15 نفر