درمانگاه امام حسین (ع)

وابسته به موسسه خیریه متوسلین به چهارده معصوم (ع) دامغان