جلسه اعضاءمحترم هیئت مدیره موسسه خیریه مورخ 1400/4/14