بازدید آقای دکتر پورمحمدی از درمانگاه امام حسین (ع)

در روز چهارشنبه مورخ 29 فروردین ماه 1397 ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان جناب آقای دکتر پورمحمدی به همراه جناب اقای زحمتکش ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان دامغان از درمانگاه امام حسین(ع) وابسته به موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) دامغان بازدید و با حضور در جلسه ای مشترک با مدیرعامل موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) و مدیر داخلی درمانگاه در جریان اهم فعالیت های صورت پذیرفته در این درمانگاه قرار گرفتند.