جلسه هم اندیشی موکب متوسلین به 14 معصوم (علیه السلام)

جلسه هم اندیشی اعضاء موکب متوسلین به 14 معصوم (علیه السلام ) مستقر در نجف اشرف ،در محل موسسه خیریه 14 معصوم به تاریخ 1400/3/17 برگزار گردید .